सर्तहरु

विध्यार्थिको लागि
१) Website (skhometuition.com) मा भएको विध्यार्थिको फारम निसुल्क हुन्छ।
२) विध्यार्थिले विध्यार्थिको requirement को हिसाबले teacher पाऊदा skhometuition.com ले विध्यार्थिलाइ massage गर्ने छ।
३) विध्यार्थि पढ्न चाहेको खण्डमा monthly fee को ५०% security deposit गर्नुपर्ने हुन्छ ।
४) बाकिको ५०% fee महिनाको अनतिममा teacher लाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ।
५) विध्यार्थिले payment गरेको दिनदेखि १५ दिनमा teacher नदिनसकेको खण्डमा skhometuition.com ले ५१% रकम फिर्ता गर्नेछ ।
६) विध्यार्थि पढ्न नचाहेको खण्डमा security deposit को ५०% रकम फिर्ताहुनेछ।
७) अर्कोमहिनादेखि विध्यार्थिले सम्‌पुर्न रकम teacherलाई बुझाऊनुपर्ने हुन्छ ।

शिक्षकको लागि
१) Website (skhometuition.com) मा भएको शिक्षकको फारम निसुल्क हुन्छ।
२) शिक्षकको requirement को हिसाबले विध्यार्थिपाऊदा skhometuition.com ले शिक्षकलाइ massage गर्ने छ।
३) शिक्षकपढाऊन चाहेको खण्डमा monthly fee को २५% security deposit गर्नुपर्ने हुन्छ ।
४) शिक्षकले payment गरेको दिनदेखि १५ दिनमा विध्यार्थि नदिनसकेको खण्डमा २६% रकम फिर्ता गर्ने छ।
५) शिक्षकपढाऊन नचाहेको खण्डमा २५%security deposit लिएको बाट १०% रकम फिर्ताहुनेछ।
६) महिनाको अनतिममा salary रकमको ५०% विध्यार्थिले दिईने छ, बाकिको ५०%बाट ४०%रकम शिक्षलाई skhometuition.com ले दिईने छ, र
१०% रकम skhometuition.com को हुने छ।
७) महिनाको अनतिममा शिक्षले दिएको २५% security deposit को रकम skhometuition.com को हुने छ।
८) अर्कोमहिनादेखि १००% रकम विध्यार्थिबाट पाऊने छ।